Nová zelená úsporám Light

Získejte dotovaný solární ohřev vody

Užijte si rychlou návratnost a výhodné úspory s programem ‚Nová zelená úsporám Light‘ již od 8 000 Kč!

R
NZÚ Light

     Program „Nová zelená úsporám light“ představuje inovativní iniciativu, která je součástí širšího úsilí o podporu ekologických a energeticky úsporných řešení v českých domácnostech. Tento program je speciálně navržen tak, aby byl přístupný širokému spektru žadatelů, včetně nízkopříjmových rodin a seniorů, kteří hledají efektivní způsoby, jak snížit své náklady na energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Hlavní výhody programu „Nová zelená úsporám light“ jsou následující:

 • Státní podpora: Program nabízí významnou finanční podporu ve formě dotací, které mohou pokrýt až 90 % nákladů na instalaci solárního ohřevu vody. Tato podpora je vyplácena předem, což znamená, že žadatelé nemusí čekat na refundaci až po dokončení instalace.
 • Dostupnost: S ohledem na nízké vlastní náklady, které začínají již od 8 000 Kč, je program dostupný širší skupině obyvatelstva. Navíc je možné tyto náklady rozložit do 12 měsíčních splátek, což dělá solární ohřev vody ještě dostupnější.
 • Snadná instalace: Program klade důraz na bezzásahovou instalaci, což znamená, že solární ohřev vody je možné nainstalovat bez potřeby zásadních úprav stávajících rozvodů nebo bojleru.
 • Rychlá návratnost: Díky úsporám na nákladech za ohřev vody mohou být investice do solárního systému vráceny již do jednoho roku, což představuje atraktivní investiční příležitost s krátkodobým horizontem návratnosti.
 • Ekologický přínos: Využíváním obnovitelných zdrojů energie, jako je solární energie, přispívají účastníci programu k redukci emisí skleníkových plynů a podporují trend směřující k udržitelnější budoucnosti.

Program „Nová zelená úsporám light“ je navržen tak, aby podpořil co největší počet oprávněných žadatelů, kteří se zajímají o zlepšení energetické efektivity svých domovů. Aby bylo možné získat dotaci, musí žadatelé splňovat následující kritéria:

 

 • Vlastnictví nemovitosti: Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu nebo jiné trvale obývané stavby, jako je chata nebo chalupa. Toto kritérium zajišťuje, že investice do solárního ohřevu vody přinese přímý prospěch těm, kdo do systému investují.
 • Trvalý pobyt: Je vyžadováno, aby žadatel měl v dané nemovitosti hlášen trvalý pobyt minimálně od určitého data, což je obvykle stanoveno v podmínkách programu. Tímto se zajišťuje, že dotace jsou poskytovány obyvatelům, kteří jsou skutečně spojeni s lokální komunitou.
 • Příjem důchodu nebo příspěvku na bydlení: Žadatel nebo členové jeho domácnosti musí pobírat starobní nebo invalidní důchod, nebo musí být v období před podáním žádosti příjemci příspěvku na bydlení. Tato podmínka je zaměřena na podporu těch, kteří mohou mít nižší příjmy a tudíž větší potřebu finanční podpory.

Co se týče specifik dotace, program je strukturován tak, aby byl co nejvíce přizpůsobivý finančním možnostem žadatelů:

 • Výše dotace: Dotace může pokrýt až 90 % celkových nákladů na instalaci solárního ohřevu vody, což výrazně snižuje počáteční finanční zátěž pro žadatele. Tato štědrá podpora umožňuje realizaci projektů, které by jinak mohly být pro mnohé nedosažitelné.
 • Možnost platby ve splátkách: Aby byl program ještě dostupnější, nabízí možnost rozložení zbývající části nákladů do 12 měsíčních splátek. Tato flexibilita v platbách umožňuje žadatelům lépe plánovat svůj rozpočet a rozložit náklady na přijatelné časové období.

Tyto podmínky a specifika dotace jsou klíčové pro zajištění toho, aby program „Nová zelená úsporám light“ byl spravedlivý, dostupný a přínosný pro co nejširší spektrum domácností. Zároveň jsou navrženy tak, aby podporovaly rychlou implementaci solárních technologií a přispívaly k dlouhodobé udržitelnosti a energetické nezávislosti.

Technické požadavky na solární systémy

     Aby bylo možné získat dotaci v rámci programu „Nová zelená úsporám light“, musí instalované solární systémy splňovat určité technické požadavky, které zajišťují efektivitu a dlouhodobou udržitelnost investice. Tyto požadavky jsou následující:

 • Minimální výkon panelů: Solární systém musí mít minimálně instalovaný výkon 1,5 kWp (kilowatt peak), což je standardní měřítko pro maximální výkon solárního panelu za optimálních podmínek. Tento výkon zajišťuje, že systém bude schopen generovat dostatečné množství energie pro ohřev vody pro běžné domácnostní potřeby.
 • Minimální měrný objem zásobníku teplé vody: Zásobník teplé vody musí mít minimální měrný objem 45 litrů na každý instalovaný kilowatt peak. Tento poměr objemu zásobníku a výkonu panelů je důležitý pro zajištění, že systém bude schopen uchovat dostatečné množství ohřáté vody, což je zvláště významné během období, kdy není dostatek slunečního svitu.
 • Využití pro přitápění: Systém by měl být navržen tak, aby nejen zajišťoval ohřev vody, ale aby byl také schopen přitápět, což zvyšuje jeho užitnou hodnotu a efektivitu, zejména v chladnějších měsících.
 • Solární regulátor a technologie MPPT: Každý solární systém musí být vybaven solárním regulátorem ohřevu vody, který využívá technologii Maximum Power Point Tracking (MPPT). MPPT je pokročilá technologie, která optimalizuje konverzi solární energie na elektrickou energii, zvyšuje celkovou efektivitu systému a zajišťuje, že solární panely pracují na svém maximálním výkonu v různých světelných podmínkách.

Tyto technické požadavky jsou klíčové pro zajištění, že solární systémy instalované v rámci programu „Nová zelená úsporám light“ budou nejen účinné a ekonomicky výhodné, ale také že budou mít pozitivní dopad na životní prostředí díky snížení spotřeby fosilních paliv a emisí skleníkových plynů. Splnění těchto požadavků také zajišťuje, že systémy budou kompatibilní s dalšími podmínkami programu a že budou schopné poskytovat dlouhodobé úspory pro domácnosti, které do nich investují.

Finanční aspekty a návratnost investice

 

Finanční struktura programu „Nová zelená úsporám light“ je navržena tak, aby byla co nejtransparentnější a aby poskytovala jasný přehled o cenových variantách a výši dotace. Tento přístup umožňuje žadatelům lépe pochopit, jaké jsou jejich možnosti a jaké finanční závazky s sebou případná investice nese.

 • Přehled cenových variant: Cena solárního systému se může lišit v závislosti na výběru konkrétních komponent, jako jsou solární panely, zásobníky teplé vody a další příslušenství. Program poskytuje různé cenové varianty, které odpovídají různým potřebám a rozpočtům. Například základní balíček může zahrnovat menší počet panelů a zásobník s nižším objemem, zatímco rozšířené balíčky mohou nabízet vyšší výkon a větší zásobníky, což je vhodné pro větší domácnosti nebo pro ty, kteří chtějí maximalizovat své úspory.
 • Výše dotace: Dotace může pokrýt významnou část nákladů na instalaci, obvykle až 90 % celkových nákladů. To znamená, že žadatelé mohou očekávat, že většina nákladů bude pokryta státní podporou, což výrazně snižuje počáteční investici potřebnou pro zahájení projektu.
 • Výpočet návratnosti investice: Návratnost investice (ROI) je klíčovým faktorem při rozhodování o investici do solárních systémů. ROI je vypočítána na základě úspor, které systém generuje snížením nákladů na energie, a je vyvážena proti počátečním nákladům na instalaci po odečtení dotace. Například, pokud solární systém stojí 100 000 Kč a dotace pokryje 90 000 Kč, pak je počáteční investice žadatele 10 000 Kč. Pokud systém ušetří 5 000 Kč ročně na nákladech za energii, návratnost investice by byla dva roky. Po tomto období začne žadatel čistě profitovat z úspor.

Důležité!

     Je důležité poznamenat, že návratnost investice se může lišit v závislosti na individuálních podmínkách, jako je spotřeba energie v domácnosti, lokální klimatické podmínky a aktuální ceny energií. Program „Nová zelená úsporám light“ proto poskytuje nástroje a poradenství, které pomáhají potenciálním žadatelům provést přesný výpočet návratnosti investice, aby mohli učinit informované rozhodnutí.

Celkově jsou finanční aspekty programu a návratnost investice navrženy tak, aby byly co nejvíce výhodné pro žadatele a aby podpořily rychlou a efektivní přechod k udržitelným zdrojům energie.

Postup žádosti o dotaci

Proces získání dotace v rámci programu „Nová zelená úsporám light“ je navržen tak, aby byl co nejvíce uživatelsky přívětivý a efektivní. Zde je podrobný popis kroků, které žadatelé musí podniknout:

 • Registrace a příprava dokumentace: Prvním krokem je registrace na oficiálním portálu programu, kde žadatelé vyplní základní informace a získají přehled o potřebné dokumentaci. To může zahrnovat důkazy o vlastnictví nemovitosti, doklady o trvalém pobytu, a v případě nároku na zvýšenou dotaci, doklad o příjmu důchodu nebo příspěvku na bydlení.
 • Vyplnění žádosti: Po přihlášení na portál následuje vyplnění online žádosti, která zahrnuje detailní informace o plánovaném solárním systému, včetně technických specifikací a cenové nabídky od dodavatele. Žadatelé musí pečlivě zadat všechny požadované údaje a přiložit všechny potřebné dokumenty.
 • Odeslání a sledování žádosti: Po odeslání žádosti online je možné sledovat její stav přes uživatelský účet na portálu. Systém umožňuje žadatelům získat aktualizace o průběhu vyřizování jejich žádosti a případně reagovat na dodatečné požadavky na informace nebo dokumentaci.
 • Asistence od společnosti Woltair: Pro ty, kteří by preferovali asistenci při vyplňování a podávání žádosti, nabízí společnost Woltair své služby. Tato asistence může zahrnovat konzultace ohledně vhodnosti technických řešení, pomoc s vyplněním žádosti, a dokonce i zastupování žadatele při komunikaci s úřady. Tato podpora je obzvláště cenná pro ty, kteří nejsou seznámeni s procesem nebo kteří nemají čas či zdroje na to, aby se procesem procházeli samostatně.
 • Schválení a realizace: Po schválení žádosti může žadatel pokračovat k realizaci projektu. V tomto bodě je důležité, aby byly dodrženy všechny technické a finanční podmínky stanovené v programu, aby byla dotace vyplacena v souladu s pravidly.
 • Vyplacení dotace: Po dokončení instalace a předložení potvrzení o realizaci projektu, je dotace vyplacena na účet žadatele. V některých případech může být vyžadována kontrola instalace před finálním vyplacením dotace.

Proces

Celý proces je navržen tak, aby byl co nejvíce bezproblémový a aby podporoval žadatele ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Společnost Woltair hraje klíčovou roli v usnadnění tohoto procesu, poskytováním odborných rad a asistence, které zvyšují šance na úspěšné získání dotace.

Komu je program určen

 

Program „Nová zelená úsporám light“ je specificky cílen na domácnosti, které mají zájem o zlepšení energetické efektivity a snížení svých energetických nákladů prostřednictvím využití solární energie. Detailní popis cílové skupiny programu zahrnuje následující segmenty populace:

 • Majitelé rodinných domů: Primární cílovou skupinou jsou vlastníci rodinných domů, kteří chtějí investovat do solárních ohřívačů vody a snížit tak svou závislost na tradičních zdrojích energie. Program je otevřen pro ty, kteří vlastní jak nové, tak starší domy, a hledají způsoby, jak zlepšit energetickou bilanci svého domova.
 • Senioři a důchodci: Zvláštní pozornost je věnována seniorům a důchodcům, kteří často žijí s omezeným rozpočtem a mohou mít větší potřebu snížit své životní náklady. Program nabízí zvýšenou podporu pro tyto skupiny, aby byla solární technologie pro ně dostupnější.
 • Osoby s nízkými příjmy: Program je také určen osobám s nízkými příjmy nebo těm, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Poskytování finanční podpory těmto skupinám pomáhá vyrovnat energetickou chudobu a zajišťuje, že výhody udržitelné energie jsou dostupné i pro ty, kteří by si jinak nemohli dovolit počáteční investici.
 • Ekologicky smýšlející jednotlivci: Program je atraktivní pro ekologicky smýšlející jednotlivce, kteří chtějí přispět k ochraně životního prostředí tím, že sníží svou uhlíkovou stopu. Tato skupina zahrnuje ty, kteří jsou ochotni investovat do zelených technologií a hledají způsoby, jak žít udržitelnějším způsobem.
 • Komunity a sdružení: Program může být také využit komunitami nebo sdruženími, které spravují vícebytové domy nebo skupinové bydlení a mají zájem o instalaci solárních ohřívačů vody pro více uživatelů najednou.

Program „Nová zelená úsporám light“ je tedy navržen tak, aby byl inkluzivní a aby poskytoval podporu širokému spektru žadatelů. Jeho cílem je nejen podpořit přechod k udržitelnějším zdrojům energie, ale také poskytnout ekonomickou úlevu těm, kteří ji nejvíce potřebují, a zároveň podpořit sociální spravedlnost v oblasti energetiky.

Alternativní cesty

Tyto alternativní cesty mohou poskytnout cenné možnosti pro ty, kteří z různých důvodů nesplňují podmínky programu „Nová zelená úsporám light„. Je důležité, aby zájemci pečlivě prozkoumali všechny dostupné možnosti a vybrali řešení, které nejlépe vyhovuje jejich potřebám a finančním možnostem.

Alternativní řešení pro ty, kteří nesplňují podmínky

I když program „Nová zelená úsporám light“ je navržen tak, aby byl co nejvíce přístupný, existují situace, kdy někteří zájemci nemohou splnit všechny jeho podmínky. Pro tyto případy jsou k dispozici alternativní řešení, která mohou pomoci získat finanční podporu nebo realizovat energetické úspory.

 • Klasický program „Nová zelená úsporám“: Pro ty, kteří nesplňují specifické podmínky programu light, může být vhodnou alternativou klasický program „Nová zelená úsporám“. Tento širší program může nabízet různé úrovně podpory pro širší spektrum energetických úprav, včetně komplexních rekonstrukcí a zateplení budov. I když může být náročnější na administrativu a může vyžadovat větší počáteční investici, poskytuje větší flexibilitu a může být vhodný pro rozsáhlejší projekty.
 • Možnosti financování: Pro ty, kteří nesplňují podmínky ani jednoho z programů „Nová zelená úsporám“, existují další možnosti financování. To může zahrnovat bankovní úvěry s výhodnými úrokovými sazbami, které jsou někdy nabízeny ve spolupráci s energetickými projekty, nebo leasing solárních systémů, kde je počáteční investice nižší a platby se rozloží do delšího časového období.
 • Regionální a místní granty: Některé regionální nebo místní vlády mohou nabízet vlastní granty nebo dotace na zlepšení energetické efektivity. Tyto programy mohou mít odlišné podmínky a mohou být dostupné i pro ty, kteří nesplňují kritéria státních programů.
 • Energetické společnosti a dodavatelé: Některé energetické společnosti nabízejí vlastní programy podpory nebo slevy pro zákazníky, kteří investují do energetických úspor nebo obnovitelných zdrojů. Je vhodné se informovat přímo u svého dodavatele energie o možných programech.
 • Poradenství a energetické audity: Pro ty, kteří hledají alternativní způsoby, jak zlepšit energetickou efektivitu svého domova, může být prvním krokem energetický audit. Energetické audity mohou identifikovat oblasti, kde je možné dosáhnout úspor, a mohou poskytnout doporučení pro další kroky, i bez využití dotací.

Na koho se obrátit?

     Celý proces je navržen tak, aby byl co nejvíce bezproblémový a aby podporoval žadatele ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Společnost Woltair hraje klíčovou roli v usnadnění tohoto procesu, poskytováním odborných rad a asistence, které zvyšují šance na úspěšné získání dotace.

Záruční servis a podpora

     Záruční servis a podpora jsou klíčovými aspekty jakékoliv investice do technologií, a to platí i pro solární systémy instalované v rámci programu „Nová zelená úsporám light“. Společnost Woltair poskytuje komplexní záruční podmínky a servisní služby, které zajišťují, že zákazníci mohou očekávat spolehlivý a dlouhodobý provoz svých systémů.

 • Přehled záručních podmínek: Woltair poskytuje záruku na všechny komponenty solárního systému, včetně solárních panelů, zásobníků teplé vody, regulátorů a dalšího příslušenství. Délka záruky se může lišit v závislosti na konkrétním produktu, ale obvykle se pohybuje od 10 do 25 let pro solární panely a od 2 do 5 let pro ostatní komponenty. Tato záruka pokrývá vady materiálu a zpracování a zajišťuje opravu nebo výměnu vadných dílů.
 • Servisní služby: Kromě standardní záruky nabízí Woltair také servisní služby, které zahrnují pravidelné kontroly a údržbu, aby se zajistilo, že solární systémy fungují na optimální úrovni. Servisní tým Woltair je vyškolen k provádění diagnostiky a oprav a je vybaven nejnovějšími nástroji a technologiemi pro rychlé a efektivní řešení jakýchkoliv problémů.
 • Podpora po záruce: Po uplynutí záruční doby Woltair poskytuje možnost uzavření servisní smlouvy, která zákazníkům zaručuje pokračující podporu a údržbu. Tato smlouva může zahrnovat pravidelné kontroly, čištění systému, aktualizace softwaru a další služby, které prodlužují životnost a zvyšují výkon solárního systému.
 • Technická podpora: Woltair poskytuje také technickou podporu, která je dostupná pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů nebo řešení problémů, které mohou vzniknout během provozu systému. Tato podpora je dostupná telefonicky nebo online a zákazníci mohou očekávat odborné rady a rychlé odpovědi na své dotazy.
 • Náhradní díly a komponenty: V případě potřeby náhradních dílů Woltair zajišťuje jejich dostupnost a rychlou výměnu. Tím je zajištěno, že systém nebude dlouhodobě mimo provoz a že výměna dílů bude provedena s originálními nebo ekvivalentními komponenty, které zaručují kompatibilitu a spolehlivost.
 • Informační zdroje: Woltair také poskytuje přístup k rozsáhlým informačním zdrojům, včetně uživatelských manuálů, návodů k instalaci a často kladených otázek, které zákazníkům pomáhají lépe porozumět a spravovat své solární systémy.

Celkově záruční servis a podpora od společnosti Woltair zajišťují, že zákazníci mohou mít klidnou mysl vědomi si, že jejich investice je chráněna a že jakékoli problémy budou rychle a efektivně řešeny. Tato podpora je zásadní pro dlouhodobou spokojenost zákazníků a pro udržení vysoké úrovně výkonu solárních systémů.

POZOR!

 

Zájemci by neměli váhat s využitím této příležitosti, jelikož dostupnost dotací bude pravděpodobně časově omezena.

Využijte odborné konzultace: Woltair a další poskytovatelé služeb nabízejí bezplatné konzultace, které pomohou zájemcům pochopit, jak mohou z programu těžit.

I když se rozhodnete nevyužít program ihned, je moudré začít plánovat a zvážit možnosti, které vám solární energie nabízí.

Program „Nová zelená úsporám light“ představuje významný krok směrem k podpoře udržitelné energetiky a energetické nezávislosti domácností v České republice. V závěru je důležité shrnout klíčové benefity, které program nabízí, a poskytnout výzvu k akci pro potenciální zájemce.

 • Finanční úspory: Díky výrazným dotacím a snížení nákladů na energie mohou účastníci programu očekávat významné finanční úspory.
 • Zvýšení hodnoty nemovitosti: Instalace solárních systémů může zvýšit tržní hodnotu nemovitostí.
 • Příspěvek k ochraně životního prostředí: Snížení emisí skleníkových plynů díky využívání obnovitelných zdrojů energie je přínosem nejen pro jednotlivce, ale pro celou společnost.
 • Energetická nezávislost: Solární systémy umožňují domácnostem generovat vlastní energii, což snižuje závislost na dodavatelích energie a zvyšuje energetickou bezpečnost.
 • Dlouhodobá udržitelnost: Investice do solárních systémů je investicí do dlouhodobě udržitelného způsobu života.
GDPR souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru